Huoneet

Huoneiden muunteleminen lennossa on vaarallista. Sinun on huomattava, että huoneet muuttuvat koko ajan sen mukaan, mitä pelissä tapahtuu. Tämä koskee yleensä vain nykyistä aktiivista huonetta ja aktiivisen huoneen instanssien, taustojen ja tiilien muunteluun on omat, aiemmissa osioissa käsitellyt funktionsa. Muutokset aktiivisessa huoneessa kuitenkin säilyvät, jos huone on pysyvä (persistent). Siksi sinun ei ikinä tulisi muunnella nykyisen aktiivisen huoneen tai minkään huoneen, joka on pysyvä ja jossa on jo käyty, asioita. Tällaisia muutoksoa ei yleisesti ottaen huomata lainkaan, mutta ne voivat johtaa odottamattomiin virheisiin. Huoneiden monimutkaisen linkitysjärjestelmän takia ei myöskään ole mahdollista poistaa huonetta.

Seuraavia keinoja voidaan käyttää.

room_set_width(ind,w) Asettaa huoneen, jonka indeksi on ind, leveyden.
room_set_height(ind,h) Asettaa huoneen, jonka indeksi on ind, korkeuden.
room_set_caption(ind,str) Asettaa huoneessa, jonka indeksi on ind, käytettävän otsikkorivin tekstin.
room_set_persistent(ind,val) Määrittää, onko ilmoitettu huone pysyvä (persistent) vai ei.
room_set_code(ind,str) Asettaa huoneen alustuskoodin merkkijonona huoneeseen, jonka indeksi on ind.
room_set_background_color(ind,col,show) Asettaa väriasetukset huoneelle, jonka indeksi on ind, jos sillä ei ole taustaa käytössä. col ilmaisee väriä ja show ilmaisee, pitäisikö väri piirtää vai ei.
room_set_background(ind,bind,vis,fore,back,x,y,htiled,vtiled,hspeed,vspeed,alpha) Asettaa taustan bind (0-7) määritetylle huoneelle. vis määrittää, onko tausta näkyvä ja fore, onko kyseessä etualan tausta. back on taustaresurssin indeksi. x ja y määrittävät kuvan sijainnin ja htiled ja vtiled määrittävät, onko kuvan oltava tiilitetty. hspeed ja vspeed määräävät taustan liikkumisnopeuden ja alpha määrittää alphaläpinäkyvyysarvon (1 = kiinteä ja nopein).
room_set_view(ind,vind,vis,xview,yview,wview,hview,xport,yport,wport,hport,hborder,vborder,hspeed,vspeed,obj) Asettaa kuvakulman vind (0-7) määritetylle huoneelle. vis määrittää, onko kuvakulma näkyvä. xview, yview, wview ja hview määrittävät sijainnin huoneessa. xport, yport, wport ja hport määrittävät sijainnin ruudulla. Kun kuvakulman on tarkoitus seurata objektia, hborder ja vborder määräävät pienimmän mahdollisen näkyvän reunuksen, joka on jätettävä objektin ympärille. hspeed ja vspeed määräävät suurimman nopeuden, jolla kuvakulma voi liikkua. obj on seurattavan objektin tai instanssin indeksi.
room_set_view_enabled(ind,val) Määrittää, onko kuvakulmien käyttö sallittua huoneessa, jonka indeksi on ind.
room_add() Lisää uuden huoneen. Funktio palauttaa huoneen indeksin. Huomaa, että huone ei tule olemaan osa huonejärjestystä, joten sillä ei ole edellistä eikä seuraavaa huonetta. Jos haluat siirtyä uuteen luotuun huoneeseen, sinun on annettava huoneen indeksi.
room_duplicate(ind) Lisää kopion huoneesta, jonka indeksi on ind. Funktio palauttaa uuden huoneen indeksin.
room_assign(ind,room) Asettaa määrätyn huoneen huoneeseen ind. Tämä tekee siis huoneesta kopion.
room_instance_add(ind,x,y,obj) Lisää uuden objektin obj instanssin huoneeseen määritettyyn sijaintiin. Funktio palauttaa uuden instanssin indeksin.
room_instance_clear(ind) Tuhoaa kaikki määritetyn huoneen instanssit.
room_tile_add(ind,back,left,top,width,height,x,y,depth) Lisää uuden tiilin huoneeseen määrättyyn sijaintiin. Funktio palauttaa tiilin indeksin. back on tausta, josta tiili otetaan. left, top, width ja height määräävät sen osan taustasta, jota käytetään tiilenä. x ja y määräävät tiilin sijainnin huoneessa ja depth sen syvyyden.
room_tile_add_ext(ind,back,left,top,width,height,x,y,depth,xscale,yscale,alpha) Sama kuin edellinen keino, mutta tällä kertaa voit myös määrittää tiilelle skaalauskertoimet x- ja y-suunnissa ja alphaläpinäkyvyysarvon.
room_tile_clear(ind) Tuhoaa kaikki määritetyn huoneen tiilit.