Huoneet (Rooms)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa huoneista:

room_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukaista huonetta olemassa.
room_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen huoneen nimen.

Huomaa, että koska huoneet muuttuvat pelin aikana, nykyisen huoneen tietojen saamiseen on käytettävä muita keinoja.